Zaznacz stronę

Wypadek (zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć) w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki, to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 737) – dalej u.z.w.c. tzw. wypadek w szczególnych okolicznościach.

Przepisy u.z.w.c., choć określają rodzaje wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczeń, rodzaje tych świadczeń oraz zasady ich przyznawania – nie wskazują procedury postępowania w razie takiego zdarzenia. Z przepisów tych wynika jedynie, że osoba ubiegająca się o świadczenia z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach, zobowiązana jest dołączyć do wniosku dokumentację wypadku, natomiast niezdolność do pracy oraz jej związek z wypadkiem w szczególnych okolicznościach, związek śmierci z takim wypadkiem ustala lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS.
W praktyce to pracodawcy organizujący praktyki zawodowe sami określają wewnętrznymi regulacjami (np. zarządzeniami dyrektora) zasady postępowania w razie wypadku praktykanta, bazując na przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298), dostosowując je do swoich potrzeb. Wynika to przede wszystkim z konieczności ustalenia, co spowodowało dane zdarzenie i jakie działania należy podjąć w celu wyeliminowania lub zminimalizowania podobnego zagrożenia w przyszłości. Przeważnie wyznaczona przez pracodawcę osoba (najczęściej pracownik służby bhp) sporządza notatkę z takiego zdarzenia, wskazując w niej przyczyny i okoliczności wypadku oraz ewentualne propozycję działań profilaktycznych.
W razie wypadku w szczególnych okolicznościach, przede wszystkim sam poszkodowany, jako osoba zainteresowana ubieganiem się o ewentualne świadczenia odszkodowawcze, powinien zadbać o to, aby skompletować dokumentację wiarygodnie potwierdzającą zaistnienie danego zdarzenia.