Zaznacz stronę

Kurs BHP

Smart-BHP zadba o to, by osoby zatrudnione przez Twoją firmę miały pełną wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzimy dla Twojego przedsiębiorstwa kurs BHP o charakterze ogólnym dla nowych pracowników oraz okresowe szkolenia dla osób z wieloletnim stażem. Zadbamy o to, by kurs BHP był zorganizowany zgodnie z Twoimi oczekiwaniami i nie kolidował z harmonogramem pracy – z przyjemnością przeprowadzamy szkolenia w siedzibach naszych Klientów oraz jako element wyjazdów firmowych. Zapraszamy również do naszej sali wykładowej. Nasze kursy BHP odbywają się w Gliwicach oraz Zabrzu i okolicach.

Profesjonalny kurs BHP dla Twoich pracowników

Co oznacza kurs BHP w wykonaniu Smart-BHP? To przede wszystkim profesjonalnie zorganizowane szkolenie, na którym specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w przystępny sposób dzielą się informacjami na temat ergonomii, medycyny pracy, bezpieczeństwa technicznego, psychologii pracy i udzielania pierwszej pomocy oraz wielu innych obszarów. Skontaktuj się z nami mailowo lub telefoniczne, by poznać szczegóły naszej oferty.

Szkolenia BHP

Smart-BHP zajmuje się kompleksową obsługą firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z głównych elementów naszej oferty są wykłady instruktażowe – przeprowadzimy dla Twojej firmy profesjonalne szkolenie BHP dostosowane do charakteru przedsiębiorstwa i stażu pracowników.

Nasze kursy BHP obejmują szerokie spektrum zagadnień, w tym:

 • bezpieczeństwo techniczne,
 • medycyna pracy,
 • ekonomika pracy,
 • ergonomia,
 • psychologia pracy,
 • pierwsza pomoc.

Na szkolenie BHP zapraszamy pracodawców i osoby na stanowiskach robotniczych. Wykłady przeprowadzamy we własnej sali, w siedzibie klienta lub podczas wyjazdu firmowego.

Profesjonalne szkolenie BHP – wstępne lub okresowe

Zgodnie z polskim prawem zasady bezpieczeństwa i higieny pracy powinni poznać nowi pracownicy, natomiast osoby już zatrudnione muszą odświeżać wiedzę z tego zakresu co kilka lat. Smart-BHP proponuje szkolenia BHP dla obu grup. Przeprowadzamy instruktaże wstępne – dla pracowników dopiero przystępujących do wykonywania zawodowych obowiązków, a także okresowe szkolenia BHP dla osób na stanowiskach robotniczych, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników inżynieryjno-technicznych oraz osób zarządzających pracownikami. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy.

 

Służba BHP – jakie ma cele?

Służba BHP – jakie ma cele?

Służba BHP to specyficzny „organ” firmy, którego zadaniem jest szeroko rozumiane nadzorowanie wszystkich tych aspektów działalności, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy. W praktyce zakres obowiązków, choć ustawowo tożsamy w każdej sytuacji, zależy od specyfiki firmy i jej etapu rozwojowego.

Szczegółowe zadania służby BHP

Służba BHP wykonuje między innymi zadania polegające na:

 • bieżącej kontroli stanowisk pracy pod kątem zgodności z normami, wymogami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • informowaniu właściwych osób i organów firmy o stwierdzonych nieprawidłowościach;
 • współpracy z pracodawcą w zakresie usuwania stwierdzonych zagrożeń dla bezpieczeństwa;
 • opiniowaniu instrukcji bezpieczeństwa sporządzanych zgodnie z odnośnymi przepisami (typowe instrukcje tworzone w większości firm dotyczą między innymi: stosowanych rozwiązań technologicznych, postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia, obsługi maszyn i urządzeń, postępowania z materiałami szkodliwymi lub niebezpiecznymi, udzielania pomocy przedmedycznej);
 • udziale w dokonywaniu oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo tworzonych stanowisk, stanowisk reorganizowanych i przenoszonych;
 • konsultacjach i wsparciu pracodawcy w zakresie szkoleń i adaptacji pracowników do zasad BHP obowiązujących w firmie;
 • prowadzeniu doradztwa i konsultowania zasad BHP z pracownikami, jednostkami organizacyjnymi i niezależnymi podmiotami działającymi w obrębie organizacji (np. związkami zawodowymi);
 • sporządzaniu analiz i planów dotyczących BHP w firmie;
 • optymalizacji nowych procesów technologicznych wdrażanych w zakładach usługowych i produkcyjnych;

Najważniejszy z najważniejszych

Podstawowym zadaniem służby BHP jest bez wątpienia kontrola bieżąca. Pozostałe funkcje mają charakter okresowy lub epizodyczny – są oczywiście ważne, ale ich realizacja jest uzależniona przede wszystkim od etapu rozwojowego firmy, natomiast bieżąca kontrola BHP jest obszarem zainteresowań służby BHP przez cały czas.

Taka kontrola może przyjmować różne formy: od okresowego sprawdzania określonych parametrów na stanowiskach pracy, przez monitoring sytuacji, aż po interwencje kryzysowe, kiedy warunki BHP zmieniają się w związku z różnymi niezależnymi czynnikami.

To bieżąca analiza zagrożeń w miejscu pracy stanowi podstawę do budowy instrukcji bezpieczeństwa, zarysów procesów technologicznych itd. Zmiany w zasadach BHP wynikają zawsze ze zmian o charakterze organizacyjnym i wynikają ze stanu poprzedniego – służba BHP jest odpowiedzialna za znajomość stanu zabezpieczeń przed zagrożeniami wszystkich typów w dowolnym momencie historii firmy. Dysponując tymi informacjami, służba BHP sugeruje rozwiązania zwiększające komfort i bezpieczeństwo pracy w zakładzie lub na poszczególnych stanowiskach i tylko dzięki danym bieżącym może skutecznie brać udział w badaniu przyczyn wypadków albo zdarzeń ryzykownych w organizacji.

Podsumowanie

Choć zadanie służby BHP można z powodzeniem opisać w jednym, niezbyt długim zdaniu, w praktyce jest to zespół złożonych działań, których realizacja przyczynia się do maksymalizacji komfortu i bezpieczeństwa oraz higieny pracy w dowolnym horyzoncie czasowym, zarówno w kontekście poszczególnych stanowisk, jak i w kontekście sytuacji całej organizacji. Zadanie służby bezpieczeństwa – to podstawowe – jest realizowane na różne sposoby, często każdego dnia, choć zwykle nie jest to szczególnie widoczne. Wagę tych zadań docenia się jednak szczególnie wtedy, kiedy widać postęp w warunkach higieny pracy wraz z rozwojem firmy i wydłużeniem się czasu jej obecności na rynku.

Szkolenie BHP Gliwice Zabrze i okolice

Szkolenie BHP Gliwice Zabrze i okolice

Na czym polega szkolenie BHP?

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) – powszechnie używana nazwa określająca zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie bhp znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa.

Jaka jest nasza oferta szkolenia bhp?

Przeprowadzamy szkolenia dla pracodawcy i osób na stanowiskach robotniczych. Dysponujemy salą wykładową. Istnieje także możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie klienta (bez dodatkowych opłat).

SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

1. Wstępne:

 • instruktaż ogólny (obowiązek przeprowadzenia przed przystąpieniem pracownika do pracy)

2. Okresowe dla:

 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (obowiązek przeprowadzania co 3 lata )
 • Pracowników administracyjno-biurowych (obowiązek przeprowadzania co 6 lat)
 • Osób kierujących pracownikami (obowiązek przeprowadzenia co 5 lat)
 • Pracowników inżynieryjno-technicznych
SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy obejmują:

 • instruktarz w ramach szkolenia wstępnego i okresowego bhp
 • szkolenia osób wykonujących działania w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Szkolenia osób wykonujących działania w zakresie udzielania pierwszej pomocy jest przeznaczane dla pracowników wyznaczonych do wykonywania tych zadań zgodnie z artykułem 209.1 Kodeksu Pracy i prowadzone są przez wykwalifikowanego ratownika medycznego.

KOMPLEKSOWY NADZÓR BHP

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązanie jest powierzenia zadań służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

W RAMACH STAŁEJ OBSŁUGI ZAPEWNIAMY:
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów bhp
 • Analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie
 • Opracowywanie instrukcji bhp
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych bhp
 • Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 • Prowadzenie postępowania powypadkowego, oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji
 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami prawa
 • Pomoc w zakresie doboru odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej
 • Przygotowanie sprawozdawczości statystycznej, oraz wiele innych działań mających na celu zapewnienie firmie kompleksową obsługę bhp i ppoż.

Przejdź na stronę główną aby dowiedzieć się więcej na temat szkoleń bhp

Jak przebiega postępowanie powypadkowe studenta odbywającego praktyki w zakładzie pracy?

Jak przebiega postępowanie powypadkowe studenta odbywającego praktyki w zakładzie pracy?

Wypadek (zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć) w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki, to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 737) – dalej u.z.w.c. tzw. wypadek w szczególnych okolicznościach.

Przepisy u.z.w.c., choć określają rodzaje wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczeń, rodzaje tych świadczeń oraz zasady ich przyznawania – nie wskazują procedury postępowania w razie takiego zdarzenia. Z przepisów tych wynika jedynie, że osoba ubiegająca się o świadczenia z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach, zobowiązana jest dołączyć do wniosku dokumentację wypadku, natomiast niezdolność do pracy oraz jej związek z wypadkiem w szczególnych okolicznościach, związek śmierci z takim wypadkiem ustala lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS.
W praktyce to pracodawcy organizujący praktyki zawodowe sami określają wewnętrznymi regulacjami (np. zarządzeniami dyrektora) zasady postępowania w razie wypadku praktykanta, bazując na przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298), dostosowując je do swoich potrzeb. Wynika to przede wszystkim z konieczności ustalenia, co spowodowało dane zdarzenie i jakie działania należy podjąć w celu wyeliminowania lub zminimalizowania podobnego zagrożenia w przyszłości. Przeważnie wyznaczona przez pracodawcę osoba (najczęściej pracownik służby bhp) sporządza notatkę z takiego zdarzenia, wskazując w niej przyczyny i okoliczności wypadku oraz ewentualne propozycję działań profilaktycznych.
W razie wypadku w szczególnych okolicznościach, przede wszystkim sam poszkodowany, jako osoba zainteresowana ubieganiem się o ewentualne świadczenia odszkodowawcze, powinien zadbać o to, aby skompletować dokumentację wiarygodnie potwierdzającą zaistnienie danego zdarzenia.