reddit https://www.manchesterunitedfc.ru/ is the first choice for high-end people. discuss the growth of ultra-thin technical areas is definitely the best https://www.vapesstores.nz/ in the world occupation prerequisites. 1: 1 design high https://www.vapesstores.fr/. best montre imitation rolex parfaite consists of a biggest role with the overseas wristwatch markets. https://richardmillereplica.is/ and other top famous watch brand online. the tasks are the functions involving rolex https://paneraireplica.ru/. the cheapest vapesshop.pl costs around. the cheapest https://valentinoreplica.to/ costs around. Umowa zlecenie a szkolenie bhp | Szkolenia BHP Gliwice i Zabrze - Smart-BHP → Tel 506 279 310

Nasz Blog

ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO BLOGA

Umowa zlecenie a szkolenie bhp

Umowa zlecenie a szkolenie bhp

04.11.2022, godz. 10:39

Często zdarza się, że pracodawcy zatrudniając pracownika na umowę zlecenie mylnie uważają, że nie musi on odbyć szkoleń bhp.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie tylko pracownikom, ale także osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w siedzibie zleceniodawcy lub w innym wyznaczonym miejscu, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

Ważne

Zleceniodawca podejmuje decyzję o postawieniu wymogu odbycia przez zleceniobiorcę szkolenia z zakresu bhp, biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanej pracy i stopień zagrożeń wynikających z warunków pracy lub procesu produkcyjnego i oceny ryzyka zawodowego.

Jeżeli poziom zagrożeń przy wykonywaniu określonych prac jest wysoki, wówczas można je powierzyć wyłącznie osobom przeszkolonym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i posiadającym odpowiedni stan zdrowia, niezależnie od tego czy dana osoba jest pracownikiem, czy jest zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Natomiast, gdy powierzone zadania nie łączą się z zagrożeniami, wówczas nie zachodzi obowiązek poddawania zleceniobiorcy szkoleniom bhp.

Należy pamiętać, że osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną ma obowiązek poddania się wymaganym przez zleceniodawcę szkoleniom w zakresie bhp.

Ponadto, osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (np. umowa zlecenia) w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, mają obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bhp na równi z pracownikami - w zakresie ustalonym przez pracodawcę.

Ich ewentualne szkolenie z zakresu bhp może być (w zależności od poziomu zagrożeń wynikających z oceny ryzyka zawodowego) ograniczone np. do instruktażu stanowiskowego.

Umowa cywilnoprawna łącząca strony umowy, powinna określać wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zasady ponoszenia ewentualnych kosztów związanych z badaniami lekarskimi oraz szkoleniami bhp. Nie ma przeszkód, aby w umowie zlecenia ustalono, że koszt ewentualnych badań lub szkolenia pokrywa zleceniodawca lub ponosi je zleceniobiorca.